Contact opnemen

Contact opnemen

Wij zijn er voor u. Met een jarenlange ervaring als presentator kunnen wij de leukste avonden voor u organiseren. Zien we u snel bij een van de activiteiten?

Heeft u vragen of wilt u infomeren naar een van onze activiteiten of diensten? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact informatie

Quiz & Fun Events
Koningskampen 11D
5321 JK Hedel
info@quizfunevents.com
06 36398718

Kvk 738 72 067
BTW NL148261711B02


Of stuur of een bericht

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Quiz & Fun Events. Quiz & Fun Events is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 738 72 067 en is gevestigd aan Koningskampen 11D, 5321 JK te Hedel.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Quiz & Fun Events.
 7. Producten: De Producten en diensten die door Quiz & Fun Events worden aangeboden zijn diverse soorten (digitale) quizzen, muziekbingo’s, proeverijen en op maat gemaakte spellen en andere activiteiten en evenementen.
 8. Verkoper: De aanbieder van Producten en diensten aan Koper, hierna: Quiz & Fun Events.
 9. Website: De website waarop de Producten van Quiz & Fun Events aangeboden worden is http://www.quizfunevents.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Quiz & Fun Events en iedere Overeenkomst tussen Quiz & Fun Events en een Koper en op elk Product dat door Quiz & Fun Events wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden die op de website van Quiz & Fun Events zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden worden afgeweken als dat expliciet en schriftelijk met Quiz & Fun Events is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Quiz & Fun Events gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is pas sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Quiz & Fun Events gedane Aanbod is vrijblijvend. Quiz & Fun Events is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Quiz & Fun Events het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Quiz & Fun Events gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Quiz & Fun Events niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Quiz & Fun Events zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Quiz & Fun Events niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen van Producten of diensten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Quiz & Fun Events heeft aanvaard door het betreffende Product of de betreffende dienst te betalen, dan wel op het moment dat Koper een orderbevestiging van Quiz & Fun Events ontvangt.
 2. Een Aanbod kan door Quiz & Fun Events gedaan worden via de website.
 3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Quiz & Fun Events, zal Quiz & Fun Events de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op belangrijke, dan wel ondergeschikte, punten) afwijkt van het Aanbod is Quiz & Fun Events daaraan niet gebonden.
 5. Quiz & Fun Events is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Herroepingsrecht is niet geldend op tickets voor evenementen.
 7. Het herroepingsrecht is bij de aankoop van digitale Producten uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Voor Koper zijnde een Consument is het herroepingsrecht uitgesloten, indien Koper zijnde een Consument hier uitdrukkelijk van af ziet. De Koper ontvangt het digitale product direct na betaling via het door haar opgegeven e-mailadres.
 8. Producten die wegens maatwerk niet teruggenomen kunnen worden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Quiz & Fun Events zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Quiz & Fun Events het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Quiz & Fun Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Quiz & Fun Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Quiz & Fun Events zijn verstrekt, heeft Quiz & Fun Events het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Quiz & Fun Events niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Quiz & Fun Events, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Quiz & Fun Events kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. Quiz & Fun Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Quiz & Fun Events is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Quiz & Fun Events bekend was.
 7. Koper vrijwaart Quiz & Fun Events voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
 8. In geval van maatwerk dient Koper alle door Quiz & Fun Events verzochte informatie alsmede relevante bijlage en aanverwante informatie te verstrekken voor het op maat te maken Product. De door Koper verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Quiz & Fun Events aangeboden Producten en prijzen zijn gebaseerd. Quiz & Fun Events heeft het recht haar haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 9. Op basis van de in lid 8 genoemde informatie zal Quiz & Fun Events het Product op maat maken.
 10. Muziek dat in een Product wordt gebruikt dient door Koper zelf te worden vergoed. Koper is verplicht de verschuldigde vergoeding voor het gebruik ervan tijdig en volledig af te dragen aan een organisatie zoals Buma/Stemra, Stichting SYNC, SENA of een vergelijkbare organisatie. Koper heeft een zelfstandige verplichting en verantwoordelijkheid om de betreffende muziekrechten tijdig en op juiste wijze te registreren en te vergoeden. Quiz & Fun Events is niet verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor het gebruik van muziekrechten.
 11. Koper zijnde een Bedrijf heeft slechts de mogelijkheid om het aangekochte Product eenmaal te gebruiken, tenzij anders overeengekomen.
 12. Indien het Product een bingo is dient Koper bij het gebruik van het Product te voldoen aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen. Quiz & Fun Events kan Koper slechts informeren over de wettelijke eisen, maar is hier niet verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering.

Artikel 6 – Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Quiz & Fun Events of er door andere omstandigheden buiten de macht van Quiz & Fun Events enige vertraging ontstaat, heeft Quiz & Fun Events recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Quiz & Fun Events schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Quiz & Fun Events gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. Indien Quiz & Fun Events gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Quiz & Fun Events ter beschikking heeft gesteld.
 5. Quiz & Fun Events is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Quiz & Fun Events is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 6. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Quiz & Fun Events behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Quiz & Fun Events geen invloed heeft, kan Quiz & Fun Events deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 8 – Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Quiz & Fun Events. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Quiz & Fun Events een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Quiz & Fun Events gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Quiz & Fun Events op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Quiz & Fun Events heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Quiz & Fun Events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Quiz & Fun Events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Quiz & Fun Events zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 9. Indien Quiz & Fun Events meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Quiz & Fun Events geleverde zaken, blijven eigendom van Quiz & Fun Events totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Quiz & Fun Events gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Quiz & Fun Events zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Quiz & Fun Events haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Quiz & Fun Events of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Quiz & Fun Events zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Quiz & Fun Events heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Quiz & Fun Events. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Quiz & Fun Events zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Quiz & Fun Events worden vergoed door Koper.

Artikel 10 – Garantie

Quiz & Fun Events staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

 1. Quiz & Fun Events is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Quiz & Fun Events bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Quiz & Fun Events gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Quiz & Fun Events bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Quiz & Fun Events op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Quiz & Fun Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Quiz & Fun Events behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Quiz & Fun Events leidt tot aansprakelijkheid van Quiz & Fun Events jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Quiz & Fun Events in rekening gebrachte kosten, tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Quiz & Fun Events is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. Quiz & Fun Events is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. Quiz & Fun Events is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product of de dienst.
 4. Quiz & Fun Events is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. Quiz & Fun Events is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Quiz & Fun Events staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Quiz & Fun Events verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Quiz & Fun Events vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Quiz & Fun Events binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Quiz & Fun Events is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Quiz & Fun Events, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Quiz & Fun Events zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Quiz & Fun Events en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Quiz & Fun Events buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Quiz & Fun Events heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Quiz & Fun Events haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Quiz & Fun Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Quiz & Fun Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Quiz & Fun Events berusten uitsluitend bij Quiz & Fun Events en worden niet overgedragen aan Koper.
 2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Quiz & Fun Events rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Quiz & Fun Events. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Quiz & Fun Events geleverde zaken, dient Quiz & Fun Events expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Quiz & Fun Events rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. In geval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van Quiz & Fun Events wordt Koper bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van €5.000,- en een boete van €500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Quiz & Fun Events om schade te vorderen.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Quiz & Fun Events gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Quiz & Fun Events de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Quiz & Fun Events op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten of diensten van Quiz & Fun Events en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@quizfunevents.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Quiz & Fun Events de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Quiz & Fun Events zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Quiz & Fun Events en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Quiz & Fun Events heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Quiz & Fun Events en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Hedel, 28 juni 2022


MENU
%d bloggers liken dit: